تکران تاکسی دوست خوب شما
+98.513.7666666

اپ تاکسی

چرا برنامه تاکسی?

مانند یک حرفه ای سفر کنید. با سرعت و نظارت مدیر آژانس شما امنیت هر چه بیشتری را در سفرهای شهری تجربه خواهید کرد که این امر با قدرت برنامه موبایلی ما تکمیل شده و از یک سرویس کامل و منحصر به فرد سود می برید. شما می توانید با اشاره یک لمس از کیفیت حداکثر تاکسی های جهانی سود برده و همزمان بهترین راننده مناسب خدمت خود را در کنار خود داشته باشید. همچنین با یک اثر انگشت به سادگی پرداخت موبایلی هزینه خدمات را انجام داده همچنین  از کیف پول تو جیبی راننده ما برای همه پرداخت های در حین سفر خود استفاده کنید. تاکسی متر و تماس با پشتیبانی هر دو در اپ و برنامه قابل مشاهده بوده و هر لحظه می توانید تقاضای سرویس کمکی یا تغییر راننده را داشته باشید

Available for "snapp, uber" if you are persistant to make a demo for us use the trade name:(theapp) OR tapp

DOWNLOAD

Download the app in AppStore, Google Play or Microsoft Store.

دانشجو صادقیان

بهترین سرعت و بیشترین هدایت شهری

مبصر نصیری

راهنمای رانندگی در طبیعت و بین شهرها

وزیر قادریان

بهترین دوست لحظه های شاد شما

پهلوان محمدیان

مواظب و نگهدار و هر چی حفظ کن